Inspraak Scheveningseweg

Bomenstichting Den Haag, SOS Den Haag –

Op 4 oktober 2017 vergaderde de Commissie Leefomgeving met de spoorvervanging Scheveningseweg op de Agenda. We spraken in:

Inspraak Bomenstichting Den Haag

De Bomenstichting Den Haag heeft deelgenomen aan de DT Scheveningseweg. De opdracht was om zoveel mogelijk bomen te behouden. Het sparen van bomen is alleen mogelijk wanneer zo min mogelijk geroerd wordt in de grond. Want met roeren in de bodem worden de wortels beschadigd.

De wethouder heeft 2 adviezen van de DT ontvangen en gekozen voor een betonnen bak van 6 m breedte, die 1 meter wordt verschoven richting het bos. Hij beargumenteert dat o.a. dat de bomen tussen rijweg en rails 1 meter extra ruimte krijgen. Nu is de breedte ca 3 m, straks 4 m. Wat is er mis met 3 m? De bomen hebben het er al die jaren goed gedaan.

Wij zijn geen voorstander van de verschoven betonnen bak omdat bij het graven van het cunet van 1,5 m diepte alle wortels worden verwijderd, ook van de bomen náást het cunet. Zodra meer dan, pak weg, 20% van de wortels van een boom wordt verwijderd, redt de boom het niet. 
De verschoven betonnen bak gaat daarom ten koste van veel meer bomen dan de gemeente denkt, waaronder de grote oude beuken, linden en iepen, die een uitgebreid wortelgestel hebben.

Daarom hebben wij gezocht naar een betere methode, die tegemoet komt aan de randvoorwaarden van de wethouder. De methode paal-naast-poer bleek uitermate geschikt. De stalen palen worden in de schaduwzijde van de bestaande poeren geperst, waar zich weinig wortels bevinden. Zo wordt <5 % wortels beschadigd, de bomen overleven dat goed.

We hebben in augustus met de tekeningen in de hand de bomen geschouwd. Resultaat van deze schouw was dat bij ‘paal-naast-poer’ 293 bomen van de 323 kunnen blijven staan, terwijl bij ‘betonnen-bak-in-verschoven-ligging’ er 137 bomen kunnen blijven staan. Belangrijk verschil zit ‘m in de bomen tussen rijbaan en rails tussen Telderstracé en Carnegieplein. Bij paal-naast-poer kunnen deze blijven staan. De gemeente is te optimistisch als ze denkt dat de linden aldaar verplant kunnen worden. Wij denken dat dat niet kan omdat de wortels te zeer vergroeid zijn met de poeren. Bovendien zijn niet alle kastanjes slecht. Maar de gemeente heeft geen onderscheid gemaakt in de mate van aantasting. 
Kortom: Paal –naast-poer komt tegemoet aan de wens van de wethouder, de betonnen bak niet.
U vraagt zich natuurlijk af waarom deze aantallen niet besproken zijn in de Denktank. Dat was niet mogelijk omdat de digitale tekeningen pas 6-06-2017 per mail aan de leden van DT zijn toegestuurd terwijl het advies op 21 maart 20–17 al definitief was.

De Bomenstichting heeft nog een reeks van suggesties gedaan en vragen gesteld, die niet beantwoord zijn. We noemen er een paar:

– Maak voor beide varianten een Boom-effect-analyse, ontwikkeld door de landelijke Bomenstichting, een algemeen geaccepteerde methode.
– Breng op kaarten aan welke kastanjes gezond zijn en welke licht zijn aangetast. Deze kastanjes hebben een goede overlevingskans, zeker met extra voeding, zoals ook Copijn heeft geadviseerd.
– Breng de consequenties van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in beeld.
– Hoe zit het met de Wet natuurbescherming (voorheen de Boswet)? En de vereiste compensatie.
– Valt de spoorvervanging onder het mer-besluit?
– Breng in kaart wat de gevolgen zijn voor bomen bij de kruisingen met de Duinstraat, Telderstracé en Carnegieplein, bij het Tolhuis, de perrons en verleggen van fietspaden.

Teneinde een definitieve keuze te kunnen maken adviseren we u nader onderzoek te laten verrichten naar deze aspecten

Dank u wel

Inspraak SOS Den Haag

Gefeliciteerd met dierendag. U bespreekt een brief van wethouder verkeer en vervoer. We zijn benieuwd hoe U naar aanleiding hiervan het college gaat controleren, sturen met beleid en budget: daar is alle aanleiding voor nu de informatie waarover de wethouder en U kunnen beschikken een onjuiste voorstelling van zaken geven. Mandateer dus vooral niet het college maar doe uw werk als raadsleden –ook als U bij de coalitie hoort.

Aanleiding is het gereedkomen van de uitkomsten en adviezen van de Denktank Scheveningseweg, opgezet om het bestuur te adviseren hoe het spoor te vervangen en zoveel mogelijk bomen te sparen.

U heeft een telefoonboek gekregen als verslag van de werkwijze van deze Denktank. Een schril contrast met het advies van die àndere Denktank,dat een eensluidend, genuanceerd en inzetbaar advies bevat met betrekking tot de Scheveningsebosjes en omstreken.

In zijn brief zet de wethouder twee varianten tegenover elkaar: een aanpak waarbij de rails op een betonbaan rijdt afgedekt met teelaarde en een gazon en een aanpak waarbij de rails worden gedragen door paaltjes naast de bestaande poeren in het bestaande wortelpakket met bermbegroeiing.

Voor de betonbaan moet het wortelpakket ter plaatse van het spoortracée geheel verwijderd worden, uitgegraven en voorzien van L-wanden en een zandlichaam. Voor de paaltjes hoeft slechts naast de poeren  een paal geperst te worden waar zich nauwelijks wortels bevinden. Beide methodes laten smalle en brede trams toe, lichte en zware, gele en donkerrode: de aanschaf van materiëel en de toekomst van het haagse railvervoer is een ander hoofdstuk dat hier nu niet ter discussie staat.

Maar is deze brief inhoudelijk voldoende onderbouwd om een zorgvuldige beslissing te nemen ten aanzien van de investering van publieke middelen en ten aanzien van het boombehoud cq het aanzien van de monumentale Scheveningseweg?

Clara Visser van de Bomenstichting Den Haag kan U boom-voor-boom voorrekenen dat de brief van de wethouder een onjuiste voorstelling van zaken geeft over het aantal te behouden en te kappen bomen voor beide varianten.

Als ingenieur voeg ik daar aan toe dat er geen deugdelijke onderbouwing is van de manier waarop de aanpak met paaltjes mét behoud van wortelpakket negatief wordt voorgesteld ten opzichte van de door de HTM en het Ingenieursbureau Den Haag voorgestane betonbanen.

Bij de Denktanksessies waren dit nog stalen palen van 23 centimeter diameter, pakweg 3300 stuks met een inpersdiepte van twee-en-een-halve meter. Levensduur en belastbaarheid identiek aan de betonbanen. Bij een civieltechnische firma opgevraagde meerkosten bedragen -exclusief inpersen- iets minder dan 3,5 miljoen. Totale meerkosten ongeveer 3 miljoen omdat er énorm op graaf- en grondwerk wordt gespaard. Dus 14 miljoen totaal.

Zonder de kostenopgave te willen specificeren gaf de HTM bij de Denktank aan dat dit meer dan 5 x zo duur zou worden.

De wethouder komt in deze brief met betonpalen aanzetten die 4x zo groot zijn, die een vernietigend zware heistelling bovenop het wortelpakket vragen en die ook weer ongespecificeerd 3,5 x zo duur zou zijn.

Daarmee is een voorstel voor een zorgvuldiger aanpak tot karikatuur gemaakt.

Hoe lichtgelovig is het college eigenlijk? Wat vindt onze vertegenwoordiging hiervan voor de kwaliteit van de besluitvorming? En hoe lichtgelovig bent U?

Evalueer dit proces, evalueer de niet-onafhankelijke informatievoorziening bij deze Denktank en zie dat in relatie tot het geblunder bij het spoorvervangingsproces bij het Kerkplein en de ontembare stroom overlastmeldingen voor nieuw spoor en nieuws.  En de HTM is zowel bij Scheveningseweg als bij Kerkplein natuurlijk veel te laat beginnen met voorbereidingen!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Voeg reactie toe

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees ook...
Lees ook...
Laat Mij Staan.nl - Er is weer een kapaanvraag gedaan voor een groot aantal bomen ten zuiden van de Boekweitkamp. Dit keer…
Lees ook...
Paul van der Maesen - Onlangs heeft de gemeenteraad van Den Haag ermee ingestemd dat het ministadje Madurodam gratis een stuk van…